Všeobecné obchodné podmienky pre predaj kníh

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Spôsob platby
 5. Dodacie lehoty
 6. Záručná doba
 7. Poštovné a iné poplatky
 8. Odstúpenie od zmluvy
 9. Storno objednávky
 10. Reklamovanie tovaru
 11. Alternatívne riešenie sporov
 12. Zodpovednosť za obsah webu
 13. Ochrana osobných údajov
 14. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.nezersalat.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.nezersalat.sk/kontakt.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup kníh na webovej stránke www.nezersalat.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH: SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B a kupujúceho, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v ich aktuálne platných zneniach. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v jeho aktuálne platnom znení.

Všetky knihy predávané na stránke www.nezersalat.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich obsah je možné použiť len so súhlasom autora s výnimkou prípadov upravených autorským zákonom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie týchto kníh, celého ich obsahu ako aj akejkoľvek časti ich obsahu, tretím osobám je bez súhlasu autora zakázané. Objednávkou tejto knihy kupujúci súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z knihy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani predávajúci za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. V týchto knihách môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorovho názoru k tejto tematike.

Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu našich kníh v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, je zakázané. Žiadna časť týchto publikácií nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor aj predávajúci si vyhradzujú všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR a EÚ.

Všetky informácie v tejto publikácií sú poskytované „ako sú“. Autor ani predávajúci negarantujú výsledok využitia postupov v nich uvedených a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko použitia informácii ktoré sú uvedené v publikácií nesie výlučne kupujúci.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané produkty vyplnením elektronického formulára objednávky potvrdením funkcie označenej „Záväzne objednať“ s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Po spracovaní objednávky zašle predávajúci potvrdenie prijatia objednávky na adresu uvedenú v objednávke. Doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému alebo ak kupujúci vyplní objednávku, chybne resp. nekompletne a to aj vtedy ak kupujúci obdržal potvrdenie prijatia objednávky. Pred tým ako predávajúci pristúpi k odstúpeniu od zmluvy, vyzve kupujúceho na doplnenie chybne vyplnených údajov. Pokiaľ nedôjde k oprave týchto nedostatkov v lehote 5 pracovných dní, pristúpi predávajúci k odstúpeniu od zmluvy o čom zašle kupujúcemu e-mail.

Kupujúci pri odosielaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.nezersalat.sk spoločnosti Smart People, spol. s r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 8 a 9 týchto Obchodných podmienok. Ak je kniha dodávaná v obale, tak tento obal je nevyhnutné používať na uchovávanie a zachovávanie vlastností výrobku počas celej jeho životnosti.

Objednávky kníh sú pre fyzické osoby obmedzené na max. 3 kusy knihy v jednej objednávke. Objednávky pre právnické osoby sú obmedzené na max. 10 kusov knihy v jednej objednávke. Pri potrebe objednania vyššieho počtu kusov kontaktujte predávajúceho priamo na adrese https://www.nezersalat.sk/kontakt/.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí objednávky nájde kupujúci všetky ceny produktov objednaných na stránkach www.nezersalat.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu účtovný doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkového formulára.

Možnosti platieb:

 1. Dobierkou
 2. Bankovým prevodom

Ak sa kupujúci rozhodol pre možnosť platby bankovým prevodom, tak mu predávajúci po prijatí a potvrdení objednávky, zašle predfaktúru za objednávku. Kupujúci je povinný uhradiť predfaktúru do dátumu splatnosti uvedenej na nej. Ak kupujúci neuhradí sumu uvedenú na predfaktúre v plnej výške do dátumu jej splatnosti, tak si predávajúci vyhradzuje právo odoprieť odovzdanie predmetu kúpy a odstúpiť od zmluvy resp. zrušiť objednávku.

Platobné možnosti nemusia byť v čase medzi objednaním a doručením tovaru vždy dostupné, najmä z dôvodu vyššej moci, epidemiologických opatrení úradov či doručovateľov, alebo z technických príčin. V tom prípade sú kupujúci aj predávajúci povinní vzájomne sa kontaktovať pre doriešenie tejto situácie a určenie náhradného spôsobu platby za tovar.

5. Dodacie lehoty

Dodacia lehota pre knihy je zvyčajne 1 pracovný týždeň a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame zásielku prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z aktuálneho stavu. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je v objednávkovom formulári uvedená dlhšia lehota dodania ako 1 týždeň, tak to znamená, že tovar vieme expedovať najskôr v tomto časovom horizonte.

Ako predávajúci sme povinní splniť objednávku kupujúceho a doručiť mu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, sme ako predávajúci povinní kupujúceho o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na kupujúcim určený bankový účet.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí kuriérovi. Doklad o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku vystaví kuriér pri doručení zásielky. Kupujúci obdrží účtovný doklad (vyúčtovaciu faktúru) po úhrade kartou alebo prevodom na email uvedený v objednávke. Pri doručení a úhrade tovaru na dobierku zašle predávajúci účtovný doklad (faktúru) na email uvedený v objednávke pri odoslaní zásielky. Účtovný doklad (vyúčtovacia faktúra alebo faktúra), zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa predávajúcemu vráti späť, predávajúci ma právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

6. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

7. Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poplatky podľa spôsobu a adresy dodania:

 • poštovné pri dodaní kuriérom: 3,49 € v rámci SR, a 6,99 € v rámci ČR
 • platba dobierkou: 0,99 € v rámci SR, a 1,49 € v rámci ČR

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Smart People, s.r.o., Heydukova 9, 811 08 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný k nám na dobierku neprijímame. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali na email uvedený v objednávke a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša kupujúci.

Tovar je povinný kupujúci doručiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu kupujúcemu vráti predávajúci najneskôr do 14 dní na účet, ktorý kupujúci uviedol, pokiaľ sa nedohodne inak. Kúpnu cenu však predávajúci nie je povinný vrátiť, dokým predávajúcemu nie je doručený tovar alebo kým predávajúcemu kupujúci nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky kuriérom uvedené bode 7 týchto Obchodných podmienok). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu tovar vrátený na jeho náklady.

9. Storno objednávky

Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, mal by čo najskôr kontaktovať predávajúceho a uviesť číslo Vašej objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze kupujúcemu predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil.

Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku resp. odstúpiť od zmluvy pri tovare, ak ho kupujúcemu nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru a pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa nedohodne inak.

10. Reklamovanie tovaru

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v Reklamačnom poriadku.

11. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami predávajúceho, napíšte prosím na info@nezersalat.sk. Pokiaľ predávajúci reklamáciu nevybavil k spokojnosti kupujúceho alebo ak sa domnieva, že predávajúci mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od kupujúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku.

12. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

13. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré kupujúci uvádza v objednávke, sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností predávajúceho. Pre spracovávanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas kupujúceho. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto obchodným podmienkam, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.nezersalat.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Kupujúci súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si ich riadne prečítal, úplne im porozumel, nebol uvedený do omylu a súhlasí s nimi bez výhrad a v plnom rozsahu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.05.2024.